पूणि॔का जय हिंदी - डॉ.सलपनाथ यादव

pic

हिन्दी भाषा बडी़ महान|
कहता सारा हिन्दुस्तान||

सुन लो देश चलाने वालो|
खोल के अपने-अपने कान||

हिन्दी खुद कर रही पुकार|
दो मुझको  मेरा   स्थान||

पूरे देश में लागू   कर दो|
मुझे  दिलाओ सद्सम्मान||

राष्ट्र कि भाषा हिन्दी कर दो|
"प्रेम" सही है यही  निदान ||
- डॉ.सलपनाथ यादव "प्रेम" 
अधिवक्ता,जबलपुर, मध्यप्रदेश 
मो0_ 9302189724
 

Share this story